ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp. 145,000
1 سال
Rp. 145,000
1 سال
Rp. 150,000
1 سال
.id
Rp. 250,000
1 سال
Rp. 250,000
1 سال
Rp. 250,000
1 سال
.net
Rp. 185,000
1 سال
Rp. 185,000
1 سال
Rp. 185,000
1 سال
.my.id
Rp. 45,000
1 سال
Rp. 45,000
1 سال
Rp. 45,000
1 سال
.sch.id
Rp. 75,000
1 سال
Rp. 75,000
1 سال
Rp. 75,000
1 سال
.co.id
Rp. 320,000
1 سال
Rp. 320,000
1 سال
Rp. 320,000
1 سال
.org
Rp. 180,000
1 سال
Rp. 180,000
1 سال
Rp. 180,000
1 سال
.info
Rp. 52,000
1 سال
Rp. 208,000
1 سال
Rp. 208,000
1 سال
.biz
Rp. 250,000
1 سال
Rp. 250,000
1 سال
Rp. 250,000
1 سال
.co
Rp. 400,000
1 سال
Rp. 400,000
1 سال
Rp. 400,000
1 سال
.us
Rp. 135,000
1 سال
Rp. 135,000
1 سال
Rp. 135,000
1 سال
.in
Rp. 200,000
1 سال
Rp. 200,000
1 سال
Rp. 200,000
1 سال
.tv
Rp. 600,000
1 سال
Rp. 600,000
1 سال
Rp. 600,000
1 سال
.asia
Rp. 40,000
1 سال
Rp. 210,000
1 سال
Rp. 2,100,000
1 سال
.or.id
Rp. 75,000
1 سال
Rp. 75,000
1 سال
Rp. 75,000
1 سال
.web.id
Rp. 75,000
1 سال
Rp. 75,000
1 سال
Rp. 75,000
1 سال
.ac.id
Rp. 100,000
1 سال
Rp. 100,000
1 سال
Rp. 100,000
1 سال
.biz.id
Rp. 100,000
1 سال
Rp. 100,000
1 سال
Rp. 100,000
1 سال
.ponpes.id
Rp. 75,000
1 سال
Rp. 75,000
1 سال
Rp. 75,000
1 سال
.pw
Rp. 60,000
1 سال
Rp. 335,000
1 سال
Rp. 335,000
1 سال
.work
Rp. 120,000
1 سال
Rp. 120,000
1 سال
Rp. 120,000
1 سال
.bid
Rp. 50,000
1 سال
Rp. 535,000
1 سال
Rp. 535,000
1 سال
.win
Rp. 50,000
1 سال
Rp. 535,000
1 سال
Rp. 535,000
1 سال
.date
Rp. 50,000
1 سال
Rp. 535,000
1 سال
Rp. 535,000
1 سال
.trade
Rp. 50,000
1 سال
Rp. 535,000
1 سال
Rp. 535,000
1 سال
.party
Rp. 50,000
1 سال
Rp. 535,000
1 سال
Rp. 535,000
1 سال
.download
Rp. 50,000
1 سال
Rp. 535,000
1 سال
Rp. 535,000
1 سال
.xyz
Rp. 20,000
1 سال
Rp. 200,000
1 سال
Rp. 200,000
1 سال
.lol
Rp. 390,000
1 سال
Rp. 390,000
1 سال
Rp. 390,000
1 سال
.top
Rp. 35,000
1 سال
Rp. 223,000
1 سال
Rp. 223,000
1 سال
.club
Rp. 19,000
1 سال
Rp. 155,000
1 سال
Rp. 155,000
1 سال
.lawyer
Rp. 600,000
1 سال
Rp. 600,000
1 سال
Rp. 600,000
1 سال
.attorney
Rp. 600,000
1 سال
Rp. 600,000
1 سال
Rp. 600,000
1 سال
.:q!
Rp. 45,000
1 سال
Rp. 465,000
1 سال
Rp. 465,000
1 سال
.online
Rp. 25,000
1 سال
Rp. 550,000
1 سال
Rp. 550,000
1 سال
.tech
Rp. 70,000
1 سال
Rp. 870,000
1 سال
Rp. 870,000
1 سال
.space
Rp. 45,000
1 سال
Rp. 375,000
1 سال
Rp. 375,000
1 سال
.website
Rp. 45,000
1 سال
Rp. 375,000
1 سال
Rp. 375,000
1 سال
.host
Rp. 70,000
1 سال
Rp. 1,445,000
1 سال
Rp. 1,445,000
1 سال
.app
Rp. 245,000
1 سال
Rp. 245,000
1 سال
Rp. 245,000
1 سال
.monster
Rp. 20,000
1 سال
Rp. 240,000
1 سال
Rp. 240,000
1 سال
.college
Rp. 365,000
1 سال
Rp. 985,000
1 سال
Rp. 985,000
1 سال
.rent
Rp. 365,000
1 سال
Rp. 985,000
1 سال
Rp. 985,000
1 سال
.baby
Rp. 365,000
1 سال
Rp. 1,100,000
1 سال
Rp. 1,100,000
1 سال
.art
Rp. 90,000
1 سال
Rp. 200,000
1 سال
Rp. 200,000
1 سال
.fun
Rp. 25,000
1 سال
Rp. 335,000
1 سال
Rp. 335,000
1 سال
.store
Rp. 66,000
1 سال
Rp. 1,100,000
1 سال
Rp. 1,100,000
1 سال
.shop
Rp. 102,000
1 سال
Rp. 480,000
1 سال
Rp. 480,000
1 سال
.band
Rp. 168,000
1 سال
Rp. 321,000
1 سال
Rp. 321,000
1 سال
.bike
Rp. 127,000
1 سال
Rp. 430,000
1 سال
Rp. 430,000
1 سال
.coffee
Rp. 102,000
1 سال
Rp. 430,000
1 سال
Rp. 430,000
1 سال
.media
Rp. 127,000
1 سال
Rp. 430,000
1 سال
Rp. 430,000
1 سال
.team
Rp. 86,000
1 سال
Rp. 430,000
1 سال
Rp. 430,000
1 سال
.life
Rp. 36,000
1 سال
Rp. 420,000
1 سال
Rp. 420,000
1 سال
.restaurant
Rp. 168,000
1 سال
Rp. 708,000
1 سال
Rp. 708,000
1 سال
.systems
Rp. 70,000
1 سال
Rp. 280,000
1 سال
Rp. 280,000
1 سال
.pro
Rp. 52,000
1 سال
Rp. 222,000
1 سال
Rp. 222,000
1 سال
.blue
Rp. 70,000
1 سال
Rp. 222,000
1 سال
Rp. 222,000
1 سال
.pink
Rp. 70,000
1 سال
Rp. 222,000
1 سال
Rp. 222,000
1 سال
.red
Rp. 70,000
1 سال
Rp. 222,000
1 سال
Rp. 222,000
1 سال
.kim
Rp. 70,000
1 سال
Rp. 222,000
1 سال
Rp. 222,000
1 سال
.promo
Rp. 70,000
1 سال
Rp. 222,000
1 سال
Rp. 222,000
1 سال
.pet
Rp. 70,000
1 سال
Rp. 222,000
1 سال
Rp. 222,000
1 سال
.organic
Rp. 168,000
1 سال
Rp. 997,000
1 سال
Rp. 997,000
1 سال
.green
Rp. 168,000
1 سال
Rp. 997,000
1 سال
Rp. 997,000
1 سال
.bio
Rp. 168,000
1 سال
Rp. 897,000
1 سال
Rp. 897,000
1 سال
.ac
Rp. 710,000
1 سال
Rp. 897,000
1 سال
Rp. 897,000
1 سال
.sh
Rp. 710,000
1 سال
Rp. 897,000
1 سال
Rp. 897,000
1 سال
.best
Rp. 30,000
1 سال
Rp. 455,000
1 سال
Rp. 455,000
1 سال
.load
Rp. 40,000
1 سال
Rp. 486,000
1 سال
Rp. 486,000
1 سال
.site
Rp. 25,000
1 سال
Rp. 400,000
1 سال
Rp. 400,000
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains